Skip to content
Skip to content
MenuVŠEOBECNÉ
OBCHODNÍ PODMÍNKY

This One s.r.o., IČO: 03734404, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice,
170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 237012 (dále jen „Poskytovatel“)

1               
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1         
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Poskytovatele
jakožto provozovatele webových stránek dostupných na adrese www.menimesvetucetnictvi.cz
(dále jen „Platforma“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a třetích stran – zákazníků
(dále jen „Zákazník“) vzniklé v souvislosti s uzavíráním licenčních
smluv s Poskytovatelem (dále jen „Smlouva“) prostřednictvím Platformy, a
dále užívání Platformy ze strany návštěvníků.

1.2         
Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy, a to od
jejího uzavření. Ujednání odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně
sjednat ve Smlouvě. Taková ujednání pak mají přednost před Obchodními
podmínkami.   

1.3         
Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Zákazníkem je fyzická
osoba, jež jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“),
tak i na případy, kdy je Zákazníkem osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v
rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu
povolání (dále jen „Podnikatel“). Pro účely těchto Obchodních podmínek
je Podnikatelem mj. každý Zákazník, který při uzavírání Smlouvy uvede své
identifikační číslo.

1.4         
Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní poměry z nich vyplývající,
včetně Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

2               
PLATFORMA

2.1         
Platforma je Poskytovatelem provozován na adrese www.menimesvetucetnictvi.cz.

2.2         
Poskytovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byla Platforma dostupná
a funkční. Zákazník však bere na vědomí, že Platforma nemusí být dostupná
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení Poskytovatele, popř. třetích osob. Poskytovatel není
odpovědný za jakoukoli újmu vzniklou Zákazníkovi z důvodu nedostupnosti
či nefunkčnosti Platformy.  Platforma může být čas od času aktualizována a
mohou do ní být přidány nové funkce. Toto probíhá automaticky a tyto Obchodní
podmínky se vztahují i na aktualizovanou Platformu.

3               
REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1         
Zákazník může Platformu užívat a uzavírat Smlouvy, a to i bez nutnosti
registrace . Pro usnadnění užívání Platformy a uzavírání Smluv, se Zákazník
může dobrovolně do Platformy registrovat a založit si uživatelský účet (dále
jen „Účet“).

3.2         
Fyzická osoba se může samostatně registrovat a založit si Účet, pokud v
den registrace dosáhla 18 let a je plně svéprávná. Fyzická osoba provádějící
registraci za právnickou osobu registrací potvrzuje, že je starší 18 let, plně
svéprávná a oprávněná takto jednat za danou právnickou osobu.

3.3         
Registraci může Zákazník provést vyplněním příslušného registračního
formuláře a jeho odesláním Poskytovateli. Do registračního formuláře musí Zákazník
uvést správně a úplně všechny údaje označené jako povinné. Při registraci Zákazník
zároveň potvrdí, že se seznámil s dokumentem „Zásady ochrany soukromí
dostupným pod odkazem: www.menimesvetucetnictvi.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.
Registrace je dokončena odesláním registračního formuláře Poskytovateli, čímž
dochází k uzavření smlouvy o registraci mezi Zákazníkem a Poskytovatelem a
ke zřízení Účtu. O úspěšné registraci a uzavření smlouvy o registraci bude Zákazník
bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při
registraci, kdy mu budou zároveň sděleny přístupové údaje k Účtu.

3.4         
Po úspěšném dokončení registrace automaticky vzniká Účet.

3.5         
Údaje uvedené v Účtu považuje Poskytovatel za správné a pravdivé. Zákazník
je při jakékoliv změně těchto údajů povinen je bez zbytečného odkladu
aktualizovat. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu,
pokud Zákazník uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost
aktualizovat údaje v rámci Účtu.

3.6         
Zákazník je oprávněn údaje uvedené ve svém Účtu kdykoli upravit, změnit,
a v případě dobrovolně uváděných údajů je též smazat.

3.7         
Pro přístup do Účtu musí Zákazník zadat přihlašovací údaje, které Zákazník
uvedl při registraci (e-mailová adresa) a které mu byly sděleny prostřednictvím
e-mailu při potvrzení uzavření smlouvy o registraci (heslo). Zákazník je
povinen své přihlašovací údaje chránit a zabránit jakékoli třetí osobě v
neoprávněném přístupu ke svým přístupovým údajům nebo Účtu. V případě podezření
z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití musí Zákazník co nejdříve
své přístupové údaje změnit. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne v
důsledku neautorizovaného přístupu na Účet v důsledku nedodržení povinností Zákazníka
vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

3.8         
Zákazník je oprávněn svůj Účet kdykoliv zrušit. To nemá vliv na případné
již uzavřené Smlouvy.

3.9         
Poskytovatel může Zákazníkovi zrušit Účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník
svůj Účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své
povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo právní předpisy.

4               
UZAVŘENÍ SMLOUVY, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1         
V rámci Platformy Poskytovatel umožňuje Zákazníkům sledování video
lekcí (dále jen „Video lekce“) zobrazovaných v rámci Platformy.  Jednotlivé
Video lekce jsou za úplatu Zákazníkovi zpřístupněny na základě uzavření Smlouvy.

4.2         
Platforma obsahuje informace o Video lekcích včetně ceny a informace o veškerých
případných nákladech spojených s Video lekcemi (dále jen „Cena“). Cena
Video lekce je uvedena včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Cena Video
lekce zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazena v rámci Platformy. Poskytovatel
mimo to umožňuje sledování tzv. ukázkových videí (dále jen „Ukázková videa“),
která jsou Zákazníkům zpřístupněna bezúplatně. Na Ukázková videa se
v maximálním možném rozsahu použijí ustanovení těchto Obchodních podmínek,
včetně licenčních ujednání.

4.3         
Pro vyjádření zájmu o zpřístupnění Video lekce zvolí Zákazník možnost „Koupit
pod vybranou Video lekcí, čímž je přesměrován na elektronický objednávkový formulář
v rámci Platformy. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

4.3.1             
údaje o Zákazníkovi (jméno, příjmení, případně firma, doručovací či
fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);

4.3.2             
informace o konkrétní Video lekci;

4.3.3             
způsobu úhrady Ceny za Video lekci;

(dále jen „Formulář“).

4.4         
Před zasláním Formuláře Poskytovateli je Zákazníkovi umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do Formuláře vložil, a to i s ohledem na
možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Formuláře.
Formulář odešle Zákazník Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Potvrdit“.
Při odeslání Formuláře Zákazník potvrzuje, že se seznámil s Obchodními
podmínkami Poskytovatele a že s nimi souhlasí.

4.5         
Po odeslání Formuláře již nemůže Zákazník měnit údaje, které vložil do Formuláře,
ani opravovat chyby ve Formuláři. Údaje uvedené ve Formuláři jsou Poskytovatelem
považovány za správné a pravdivé.

4.6         
Poskytovatel obdržení Formuláře potvrdí Zákazníkovi e-mailem na e-mailovou
adresu Zákazníka uvedenou ve, a to bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.

4.7         
Po odeslání Formuláře Poskytovateli je Zákazník přesměrován na platební
bránu, kdy Cena za Video lekci dle Smlouvy je Zákazníkem placena
prostřednictvím platební brány provozované společností GOPAY s.r.o., IČO: 26046768,
se sídlem č.p. 67, 370 01 Planá.

4.8         
Závazek Zákazníka uhradit Cenu je splněn okamžikem připsání příslušné
částky na účet Poskytovatele.

4.9         
Není-li uvedeno jinak, jsou platby za Video lekce prováděny v českých
korunách. Případné poplatky za konverzi jdou k tíži Zákazníka.

4.10      
Úspěšným vyplněním a odesláním Formuláře, jeho doručením Poskytovateli a
zaplacením Ceny dochází k uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a
Zákazníkem a Zákazníkovi je zpřístupněna Video lekce, o čemž Poskytovatel
Zákazníka informuje prostřednictvím e-mailu a/nebo rozhraní Účtu.

4.11      
Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na
internetové připojení) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od
základní sazby příslušných poskytovatelů komunikačních služeb.

4.12      
Poskytovatel není povinen uzavřít se Zákazníkem Smlouvu (zejména
v případě, že Video lekce byla v důsledku technické chyby Platformy
prezentována za zjevně chybně uvedených podmínek (typicky v případech zjevně
chybně uvedené ceny, vč. chybného přepočtu ceny z jedné měny do druhé, kdy
uvedená cena není přiměřená hodnotě Video lekce apod.)). Poskytovatel Zákazníka
vyrozumí e-mailem o tom, že k uzavření Smlouvy nedošlo.

5               
LICENCE

5.1         
Video lekce jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). 

5.2         
Poskytovatel na základě Smlouvy poskytuje Zákazníkovi oprávnění
k výkonu práva Video lekce užít výlučně v rámci Platformy (dále jen „Licence“).
Licence je však v případě úplatných Video lekcí účinná až okamžikem
úplného zaplacení Ceny dle odst. 4.8 těchto Obchodních podmínek; v případě
Ukázkových videí pak v okamžiku otevření Ukázkového videa zvolením
možnosti „Přehrát“.

5.3         
Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu určitou 30 dní, výhradně
pro účely užití Video lekce v souladu s těmito Obchodními podmínkami
a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území České
republiky. Zákazník není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám ani
postoupit Licenci na třetí osobu.

5.4         
Zákazník není oprávněn Video lekce užívat k vlastním komerčním
účelům, jakkoliv je zveřejňovat, měnit je, spojit je s jiným dílem, zařadit je
do díla souborného, nebo nehotové Video lekce dokončovat (ani pomocí třetí
osoby), když je z jakéhokoliv důvodu Poskytovatel nedokončí.

5.5         
Zákazníkovi je výslovně zakázáno zveřejnit a/nebo umožnit zveřejnění
Video lekce, aby je třetí osoby mohly kopírovat či jinak zneužít. Zákazník není
oprávněn vytvářet jakékoli rozmnoženiny Video lekcí, zejména není oprávněn
Video lekce stahovat do jakéhokoliv svého zařízení, nahrávat je na jakékoliv
jiné místo odlišné od Platformy, streamovat je, embedovat, promítat je či je
jakýmkoliv jiným způsobem sdílet mimo Platformu.

5.6         
Zákazník a Poskytovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití
ve prospěch Zákazníka, které je možné dohodou stran vyloučit.

5.7         
Pro vyloučení pochyb Poskytovatel a Zákazník vylučují aplikaci
ustanovení § 2370 občanského zákoníku, § 2378 až § 2382 občanského zákoníku.

6               
ODPOVĚDNOST

6.1         
Poskytovatel odpovídá Zákazníkům za zpřístupnění Video lekcí
v rámci Platformy v souladu s Obchodními podmínkami. Poskytovatel
však Zákazníkům žádným způsobem neodpovídá za zveřejněný digitální obsah
v rámci Video lekcí a Platformy. Poskytovatel prohlašuje, že Video lekce a
jejich obsah nejsou žádnou formou účetního ani jakéhokoliv jiného poradentství
a Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv jednání Zákazníků, které učinili na
základě Video lekcí zpřístupněných Poskytovatelem. Veškeré informace obsažené
ve Video lekcích jsou propagačního charakteru a žádným způsobem nenahrazují
akreditované poskytování účetních služeb. Poskytovatel taktéž nenese žádnou
odpovědnost za veškeré skutečnosti na straně Zákazníka bránící Zákazníkovi
v plynulém sledování Video lekcí.

6.2         
Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel vynakládá při tvorbě a provozu
Platformy a při poskytování Video lekcí přiměřené úsilí k zajištění
bezpečnosti přenášených informací. Poskytovatel však nenese odpovědnost za
narušení bezpečnosti a přenášených informací, ke kterému došlo nezávisle na
vůli Poskytovatele i přes vynaložení přiměřeného úsilí k zabezpečení
informací ze strany Poskytovatele.

6.3         
Poskytovatel není odpovědný za jakoukoli škodu, která vznikne, pokud se
jakékoli prohlášení Zákazníka podle těchto Obchodních podmínek ukáže být
neúplným či nepravdivým. Zákazník se zavazuje Poskytovatele v plném rozsahu
odškodnit a odstranit veškeré negativní následky takového nepravdivého či
neúplného prohlášení.

7               
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, REKLAMACE

7.1         
Zákazník, který je Spotřebitelem, bere na vědomí, že nemá právo
odstoupit od Smlouvy
podle ust. § 1829 občanského zákoníku v případě,
že předmětem smlouvy je dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném
nosiči a byl dodán s předchozím souhlasem Spotřebitele před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy (ust. § 1837 odst. 1 písm. l) občanského
zákoníku).

7.2         
V případě, že Zákazníkovi, ač postupoval v souladu s čl.
4 těchto Obchodních podmínek, není zpřístupněna Video lekce, musí tuto skutečnost
bez zbytečného odkladu nahlásit Poskytovateli v souladu s čl. 12
těchto Obchodních podmínek (včetně svých kontaktních údajů, popisu vady a požadavku
na způsob vyřízení reklamace).

7.3         
Poskytovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby
a potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění
vady bude Poskytovatelem vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode
dne jejího řádného uplatnění (jak je popsáno výše). Poskytovatel se může se
Zákazníkem dohodnout na prodloužení této lhůty.

7.4         
Nevznese-li Zákazník jiný nárok a pokud je možné tuto vadu odstranit, má
Zákazník právo na bezplatné odstranění, a Poskytovatel je povinen vadu bez
zbytečného odkladu odstranit (tj. zajistit zpřístupnění nezávadné Video lekce
Zákazníkovi). Není-li takový postup možný nebo požádá-li o to Zákazník při
uplatnění reklamace, může Zákazník žádat přiměřenou slevu z Ceny nebo zpřístupnění
náhradní Video lekce; případně, nelze-li vadu odstranit, může odstoupit od Smlouvy
s Poskytovatelem. O výsledku reklamace bude Zákazník Poskytovatelem
informován prostřednictvím e-mailu a/nebo v rozhraní Účtu.

7.5         
Zákazník, který je Spotřebitelem, výslovně souhlasí s tím, aby mu byly
Video lekce zpřístupněny ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení
od smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku.

8               
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1         
Video lekce prezentované v rámci Platformy jsou informativního
charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně prezentovaných Video
lekcí. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

8.2         
Zákazník se zavazuje využívat Platformu výhradně v souladu
s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami. Zákazník není oprávněn
využívat Platformu k jakýmkoli jiným účelům nebo jakýmkoli jiným
způsobem, než jak stanoví tyto Obchodní podmínky. Zákazník se především
zavazuje, že

8.2.1             
nebude neoprávněně zasahovat do Platformy, a nebude se pokoušet získat
přístup do Platformy jiným způsobem, než pomocí k tomu určených
přihlašovacích údajů a prostřednictvím příslušného rozhraní, zejména nebude
jakýmkoli způsobem rozmnožovat, pozměňovat, provádět dekompilaci či jinak
zasahovat do Platformy, souvisejících zdrojových kódů a dokumentace, pokud
k tomu není výslovně písemně oprávněn;

8.2.2             
nebude užívat Platformu způsobem, který by ji mohl poškodit (včetně
zásahu do hardware, na kterém je Platforma zprovozněna);

8.2.3             
nebude tajit, zakrývat či falšovat svou
totožnost.

8.3         
Zákazníkům se dále v rámci užívání Platformy výslovně zakazuje
umisťovat, odkazovat či jinak šířit obsah, který zejména:

8.3.1             
porušuje práva duševního vlastnictví
(zejména práva k ochranným známkám, průmyslovým vzorům, obchodní firmy, práva
autorského a právy s autorským právem souvisejícími, osobnostními právy atp.)
či jde o nekalosoutěžní jednání;

8.3.2             
nabádá k páchání trestné činnosti nebo
jiného deliktního jednání nebo takové jednání schvaluje, či jinak podporuje
pachatele takové činnosti;

8.3.3             
obsahuje nepravdivé údaje o třetí osobě, který
by mohl takovou osobu poškodit, obsahuje pornografická díla, podporuje nebo
propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, je
z jakéhokoli důvodu protiprávním, zejména je v rozporu se zákonem o
ochraně osobních údajů, resp. zákonem o informačních službách či jiným
předpisem upravujícím ochranu osobních údajů, elektronické komunikace či
obchodní sdělení.

8.4         
Zákazník nese plnou odpovědnost za veškerý obsah, který bude
v souvislosti s využíváním Platformy předávat Poskytovateli, umisťovat,
odkazovat či jinak šířit prostřednictvím Platformy. Poskytovatel není povinen
takový obsah nijak přezkoumávat.

8.5         
Zákazník nese plnou odpovědnost za aktivitu probíhající na jeho Účtu,
nehledě na to, zda ji činí Zákazník, osoba Zákazníkem pověřená či jiná třetí
osoba.

8.6         
Poskytovatel není povinen dohlížet na obsah informací ukládaných
v Platformě Zákazníkem nebo jinak poskytnutých Zákazníkem, ani aktivně
vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah těchto
informací. Zákazník však bere na vědomí, že Poskytovatel je v souvislosti
se svými zákonnými povinnostmi oprávněn mazat data a údaje, pokud Poskytovatel
dojde k závěru, že tyto jakýmkoli způsobem porušují právní předpisy nebo
tyto Obchodní podmínky, tak, jak jí to přikazuje či umožňuje příslušný právní
předpis.

8.7         
Poskytovatel je oprávněn Zákazníkovi kdykoli pozastavit zpřístupnění Video
lekcí podle Smlouvy, a to i bez z důvodu. Zákazníkovi v takovém případě není
umožněno Video lekce (a to ani částečně) užívat. V případě pozastavení
poskytování Video lekcí Poskytovatel zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu
informaci o tom, z jakého důvodu je Zákazníkovi zpřístupnění Video lekcí pozastaveno
a na jak dlouhou dobu. Pozastavení plnění Smlouvy ze strany Poskytovatele nemá
vliv na možnosti jejího ukončení dle následujícího odstavce.  

8.8         
Poskytovatel je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu, a to písemnou výpovědí
zaslanou na emailovou adresu Zákazníka. Smlouva je ukončena dnem doručení
písemné výpovědi Zákazníkovi. Poskytovatel ukončuje Smlouvu typicky v
případech, kdy Zákazník porušuje tyto Obchodní podmínky či právní předpisy.

8.9         
Poskytovatel není ve vztahu k Zákazníkovi, který je Spotřebitelem, vázán
žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského
zákoníku.

8.10      
Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Poskytovatelem v elektronické
formě. Přístup k archivované Smlouvě má výlučně Poskytovatel, případně
jeho obchodní partneři. Zákazníkovi je poskytnuto e-mailové potvrzení o
uzavření Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek.

9               
UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K PLATFORMĚ

9.1         
Platforma je chráněna právy duševního vlastnictví, především jako
autorské dílo ve smyslu autorského zákona. Zákazník je Platformu oprávněn
užívat výhradně po dobu, k účelům, v rozsahu a způsoby nezbytnými
k užívání Platformy v souladu s těmito Obchodními podmínkami
(tj. ke sledování Video lekcí a prohlížení obsahu). Zákazník není oprávněn Platformu
ani její obsah užít zejm. k vlastním komerčním účelům. Zákazník není oprávněn
poskytovat jakékoli podlicence třetím osobám, nebo postoupit licenci na třetí
osobu. Zákazník nesmí do Platformy ani jejího obsahu jakkoli zasahovat,
upravovat ji, spojit ji s jiným dílem nebo ji zařadit do díla souborného. Toto
obdobně platí i pro jiné zákonem chráněné nehmotné statky zpřístupněné Zákazníkovi
v rámci Platformy (grafika, ochranné známky atp.).

10           
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1      
Informace o zpracování osobních údajů Zákazníka nebo osob jednajících za
Zákazníka v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy naleznete v dokumentu „Informace
o zpracování osobních údajů“
který je dostupný zde: https://menimesvetucetnictvi.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

11           
ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

11.1      
V případě, že dojde mezi Zákazníkem, který je Spotřebitelem, a Poskytovatelem
ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit
vzájemnou dohodou, může Zákazník – Spotřebitel, podat návrh na mimosoudní
řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR,
adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz K mimosoudnímu
řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející
se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května
2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů
on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz.

12           
PODPORA A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

12.1      
Každý Zákazník je oprávněn kontaktovat Poskytovatele za účelem řešení
funkčnosti Platformy, zejména v případě, kdy je Platforma nedostupná.

12.2      
Pro kontaktování Poskytovatele je možné využít e-mailový kontakt: msu@thisone.cz
 

12.3      
Poskytovatel bude Zákazníka informovat o výsledku řešení jeho požadavku
způsobem, který zákazník využil ke kontaktu.

12.4      
Všechna oznámení mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, která se vztahují k
těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí
být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy
je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím
rozhraní Účtu nebo prostřednictvím e-mailu.

12.5      
Zákazník a Poskytovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních
údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3)
pracovních dnů, Zákazník tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v Účtu.

13           
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1      
K řešení veškerých případných sporů vzniklých mezi Poskytovatelem a Zákazníkem
budou příslušné věcně a místně příslušné soudy České republiky, ledaže
příslušnost soudu nelze sjednat odlišně od zákona nebo jiného právního
předpisu.

13.2      
Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3      
Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně
doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna v rámci
Platformy. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají
předchozí obchodní podmínky účinnosti. V případě, že Zákazník s novými
Obchodními podmínkami nesouhlasí, může kdykoli ukončit užívání Platformy. Tímto
ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění Obchodních podmínek (tj. zejm. již uzavřené Smlouvy).

13.4      
Poskytovatel je oprávněn uvádět poskytování plnění Zákazníkovi dle Smlouvy
ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci.

13.5      
Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 občanského zákoníku. Obě
Smluvní strany tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.6      
Zákazník souhlasí, že Poskytovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu
či její část. Zákazník nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své
pohledávky za Poskytovatelem bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

13.7      
Smluvní strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech
skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění povinností stran nebo mohou
mít vliv na další platnost Smlouvy.

13.8      
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021.